تجلیل از کارآفرینان حوزه کودک

پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی (SID)

سیویلیکا

مصاحبه روزنامه بازارکار با دبیر نخستین همایش و جشنواره ملی کارآفرینی در حوزه کودک

نخســتين همايــش و جشــنواره ملــى كارآفرينــى در حــوزه كــودك بــا حضــور ســازمان‌هــاى دولتــى و غيردولتــى و توليدكننــدگان كالا و محصــول حــوزه كــودك آبانمــاه سـال جـارى در دانشـگاه علـم و فرهنـگ جهـاد دانشـگاهى برگزار مـى‌شـود. ايـن جشـنواره تـلاش مـى‌كنـد بـراى نخسـتين بـار به طــور علمــى و كارشناســى بــه اقتصــاد و كارآفرينــى در بخــش كــودك بپــردازد. روزنامه بازارکار بــراى آشــنايى بيشــتر از چنــد و چــون ايــن رويـداد ارزشـمند بـا مهنـدس مرتضـى پرهيـزكار دبيـر نخسـتين همايــش و جشــنواره ملــى كارآفرينــى در حــوزه كــودك و عضــو هيـات علمـى جهـاد دانشـگاهى بـه گفتگـو نشسـت.

علاقمندان جهت مشاهده کامل خبر می توانند به سایت روزنامه بازارکار به نشانی کوتاه https://goo.gl/Rj7RBF مراجعه نمایند.

تاریخ : 1396/05/24